uprawnienia terapeutyczne

Certyfikat terapeuty pracy z procesem wydawany przez Międzynarodową Szkołę Pracy z Procesem im. Arnolda Mindella jest uznawany przez międzynarodowe stowarzyszenie dyplomowanych terapeutów pracy z procesem IAPOP. Uprawnia do podjęcia samodzielnej praktyki w szeroko pojętym obszarze pracy z ludźmi, grupami oraz organizacjami.

W Polsce nie jest rozstrzygnięta kwestia uprawnień psychoterapeutycznych. Obecnie brak rozwiązań prawnych w tym obszarze. Nie jest więc jasne, kto może używać określenia „psychoterapeuta”. W Niemczech istnieje prawodawstwo regulujące te kwestie, podobnie jak w wielu innych europejskich krajach. Rekomendujemy, aby studenci  rozpoczynający naukę sprawdzili, jak wyglądają rozstrzygnięcia prawne w kraju, w którym podejmą praktykę. Dotyczy to zwłaszcza studentów międzynarodowych. Natomiast, gdy w Polsce wejdą w życie regulacje prawne dotyczące zawodu psychoterapeuty i będą określone jednoznacznie standardy dotyczące szkolenia psychoterapeutów, wówczas, jeśli będzie taka potrzeba, program Szkoły zostanie odpowiednio zmodyfikowany dla osób,  które pragną posiadać certyfikat psychoterapeutyczny. W tym momencie nie ma w Polsce regulacji prawnych i nie ma żadnej gwarancji, jakie ostatecznie rozwiązania prawne zostaną zastosowane w obszarze psychoterapii. Dyskusja na temat ustawy trwa od wielu lat i w tej chwili nie ma jednoznacznych rozwiązań.
Tylko organ ustawodawczy ma prawo do wyznaczania kryteriów odnośnie jakiegokolwiek zawodu. W projekcie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia z 7 września 2010 r.  założenia dotyczące wymogów akredytowanych programów szkoleniowych zakładają szkolenie o wymiarze minimum 1200 godzin (link do projektu ustawy ).

Program w naszej szkole to ponad 1400 godzin szkoleniowych, zawierających szkolenie teoretyczne, psychoterapię własną, superwizję szkoleniową, zajęcia ogólno-porównawcze dotyczące głównych nurtów terapeutycznych, praktyki kliniczne, projekt badawczy itp. Aktualnie terapia metodą psychologii zorientowanej na proces nie jest refundowana przez NFZ. To, co rekomendujemy, w co wierzymy i do czego studentów zapraszamy, to  tworzenie projektów społecznych, rozwojowych i używanie pracy z procesem w codziennej pracy, w instytucjach publicznych, w biznesie, organizacjach pozarządowych i innych. Kadra osób tworzących szkołę ma wieloletnie doświadczenie w używaniu pracy z procesem w wielu obszarach pracy z ludźmi. Przykładowe realizowane przez nas projekty projekty i obszary działań to:

  • projekty aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych
  • praca z dziećmi chorymi na raka
  • praca z przemocą w rodzinie
  • szkolenie w zakresie metod pracy z procesem w Szkołach Trenerskich
  • grupy terapeutyczne
  • praca z rodziną
  • praca z osobami z diagnozą psychiatryczną
  • praca z zespołami i organizacjami
  • praca z traumą powojenną i międzypokoleniową
  • praca z osobami starszymi

Na rozwoju podobnych projektów koncentrujemy się w Szkole, w tym też wspieramy studentów. To najlepiej wyraża naszą wizję budowania rangi pracy z procesem, jako niezwykle skutecznej metody pracy z jednostką i grupą.