Fundacja Psychologii Procesu

Fundacja Psychologii Procesu stanowi fundament formalno–prawny funkcjonowania Szkoły.

Fundacja Psychologii Procesu
ul. Żelazna 69 a m 28,
00- 871 Warszawa
zarejestrowana 5 lipca 2013 r.
KRS 0000469942
REGON 147126490
NIP 527-271-01-55

Bank PKO BP, 39. O/Warszawa, ul. Leszno 14
numer konta: 83 1020 1013 0000 0202 0312 4229

Celem działania Fundacji jest:

1. propagowanie idei, metody i narzędzi psychologii zorientowanej na proces
2. działania edukacyjne w zakresie psychologii zorientowanej na proces
3. aktywizacja obywatelska, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym
4. wspieranie aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce
5. przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec grup marginalizowanych
6. działania na rzecz dialogu społecznego i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
7. działania na rzecz równouprawnienia wszystkich istot
8. promowanie i wnoszenie do głównego nurtu społeczeństwa idei równości
9. promowanie idei zrównoważonego rozwoju

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

1. treningi, warsztaty, szkolenia, psychoterapia i psychoedukacja, grupy wsparcia
2. organizowanie konferencji, debat, wykładów, wystaw, festiwali
3. publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych |
4. realizowanie projektów społecznych
5. realizacja projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju
6. organizowanie kampanii społecznych i akcji medialnych
7. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, których cele są spójne z celami działania Fundacji

Statut Fundacji Psychologii Procesu